Обласні

Затверджую

Директор департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту

Івано-Франківської обласної державної адміністрації

 

«___»________________ 2013 р.

 

______________С.М. Деревянко

 

 

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласних олімпіад (конкурсів)

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Івано-Франківської області

 

1.  Загальні положення

 

Олімпіада (конкурс) – система масових очних змагань студентів навчальних закладів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок

Олімпіада (конкурс) проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів та педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі у Всеукраїнських олімпіадах.

 

2.    Організація та порядок проведення олімпіади (конкурсу)

 

2.1.   Організація проведення олімпіади (конкурсу)

Олімпіада (конкурс) проводиться у два етапи:

-    І–й – проводиться у навчальних закладах;

-    ІІ–й (обласний) – проводиться серед студентів-переможців І етапу олімпіади (конкурсу).

Про проведення ІІ-го етапу олімпіади (конкурсу) видається наказ департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, який визначає дату та місце проведення, склад оргкомітету та журі олімпіади (конкурсу). 

 

 

 

2.2.   Підготовка  проведення олімпіади (конкурсу)

Підготовку проведення олімпіади (конкурсу) здійснює методичне об’єднання відповідного предмету під керівництвом його голови.

Для проведення олімпіади (конкурсу) формується банк конкурсних завдань. З цією метою кожний навчальний заклад надсилає на електронну пошту голови методичного об’єднання відповідного предмету (навчального закладу, в якому працює голова методоб’єднання) конкурсні завдання різних типів та рівнів складності, які охоплюють усі розділи навчальної програми з предмету. Кожне завдання доповнюється еталоном відповіді.

Голова методоб’єднання організовує рецензування конкурсних завдань.   Прорецензований банк конкурсних завдань до 10 вересня кожного року погоджується в базовому методкабінеті та оприлюднюється в мережі Інтернет.

Можливе формування банку конкурсних завдань за підручниками, посібниками, збірниками завдань для проведення ДПА, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України.

Банк конкурсних завдань щорічно доповнюється та оновлюється.

Варіанти завдань для проведення олімпіади (конкурсу) щорічно формуються із банку конкурсних завдань. Весь прорецензований банк конкурсних завдань включають при формуванні варіантів для проведення олімпіади (конкурсу). Кількість варіантів  не обмежується, однак не повинна бути меншою десяти.

 

2.3.   Порядок проведення олімпіади (конкурсу)

У обласній олімпіаді (конкурсі) беруть участь переможці внутрішньоколеджних олімпіад (конкурсів) у кількості однієї особи від навчального закладу. Учасники олімпіади (конкурсу) прибувають у супроводі викладача свого навчального закладу (якщо інше не передбачено нормативними документами).

Реєстрація учасників олімпіади (конкурсу) проводиться відповідно до представленої залікової книжки; проводиться реєстрація викладачів, які супроводжують учасників олімпіади.

В аудиторії під час проведення олімпіади (конкурсу) знаходяться незалежні спостерігачі (представник департаменту освіти, науки, сімї, молоді та спорту ОДА, базового методкабінету і т. д.).   

Учасники олімпіади (конкурсу) займають в аудиторії індивідуальні робочі місця згідно витягнутих білетів (жеребкування).

Із підготовлених варіантів конкурсних завдань учасники олімпіади (конкурсу) обирають методом жеребкування один із варіантів для виконання. 

Письмові роботи виконуються на аркушах зі штампом вищого навчального закладу, в якому проводиться олімпіада (конкурс).  На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Прізвище  учасника олімпіади (конкурсу) вказується тільки на титульному аркуші. Бланки всіх документів до початку олімпіади знаходяться у представника департаменту освіти, науки, сімї, молоді та спорту ОДА, базового методкабінету.

Спостерігачі, які знаходяться в аудиторії, де проводиться олімпіада (конкурс), контролюють дотримання порядку проведення олімпіади (конкурсу). *

  Під час проведення олімпіади (конкурсу) забороняється використання електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо вони не передбачені умовами проведення олімпіади (конкурсу).  В разі користування конкурсантом під час виконання роботи сторонніми джерелами інформації (у тому числі мобільним телефоном, підказуванням), він відсторонюється від участі у олімпіаді. При перевірці така робота дешифрується і за неї бали не нараховуються незалежно від обсягу і змісту написаного.

В аудиторії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а учасникам олімпіади надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань.

Залишати аудиторію під час проведення олімпіади (конкурсу) не рекомендується.

Після закінчення часу, відведеного для виконання конкурсних завдань, роботи учасників олімпіади (конкурсу) укладають у конверт, який заклеюють. До робіт додають список учасників олімпіади (конкурсу).

Представник департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту ОДА, базового методкабінету  проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному листку письмової відповіді.

Перевірка робіт проводиться в день проведення олімпіади (конкурсу) членами журі за встановленими еталонами відповідей та затвердженими критеріями оцінювання. Кожну роботу перевіряє не менше двох членів журі, що засвідчують своїми підписами. Після перевірки усіх робіт члени журі формують рейтинг учасників олімпіади (конкурсу). Дешифрування робіт проводиться після визначення рейтингу учасників олімпіади (конкурсу).

Після цього оголошуються  попередні результати олімпіади (конкурсу). Кожен учасник олімпіади (конкурсу) може переглянути роботу та, у разі непогодження з висновками журі, подати заяву до апеляційної комісії на протязі наступного робочого дня після оголошення попередніх результатів.

Результати олімпіади (конкурсу) заносяться до протоколу.

 

_____________________

*  оптимальним є забезпечення відеоспостереження  в залі, де проводиться олімпіада (конкурс).


3. Журі олімпіади (конкурсу). Апеляційна комісія

 

Склад журі затверджується наказом департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Члени журі:

-        вносять доповнення та уточнення до критеріїв оцінювання завдань олімпіади (конкурсу);

-        перевіряють роботи учасників олімпіади (конкурсу) за встановленими еталонами відповідей та критеріями їх оцінювання;

-        аналізують підсумки виконання студентами завдань, виявляють характерні помилки;

-        визначають рейтинг учасників олімпіади (конкурсу).

Голова журі:

-        координує роботу членів журі;

-        затверджує критерії оцінювання завдань олімпіади (конкурсу);

-        готує попередні результати олімпіади (конкурсу);

-        готує подання про визначення переможців.

 

Апеляційна комісія створюється в кількості трьох чоловік (голова – базовий методист, члени – голова методобєднання, викладач-фахівець).

Апеляційна комісія, вразі необхідності, розглядає апеляції учасників олімпіади (конкурсу) після подання заяви.

 

4. Порядок нагородження учасників та організаторів олімпіади (конкурсу)

Переможці конкурсу, які зайняли 1-3 місця, а також викладачі, які їх готували, нагороджуються Грамотами департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської ОДА.

 

5.      Фінансування олімпіади (конкурсу)

Витрати по відрядженню студентів та супроводжуючих їх осіб з числа викладачів для участі у олімпіаді (конкурсі) здійснюються їхніми навчальними закладами.

Матеріально-технічне забезпеченняздійснюється навчальним закладом, в якому проводиться олімпіада (конкурс).

 

 

 

Обговорено та схвалено

на засіданні Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-Франківської області

(протокол № 5 від 16.05. 2013 р.)

Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а.

 

 

____________Р.В. Нагорний